Bra med tydliga kommersiella hyreskontrakt

Ett antal kommersiella fastighetsägare har uttryckt oro över den befintliga osäkerheten kring förnyelseprocessen för hyreskontrakt inom den kommersiella sektorn. Fastighetsägare påpekar att riktlinjerna för hyresförnyelser kan vara vagt definierade och kan leda till förhandlingssvårigheter och rättslig osäkerhet.

 

Det finns ett behov av flexibilitet och förändring på den kommersiella fastighetsmarknaden för att undvika tvister då hyran ska omförhandlas tycker framför allt hyresgäster. Tydliga och enhetliga riktlinjer för vid hyresförnyelser saknas. Man vill åstadkomma en förutsägbar och rättvis miljö för både fastighetsägare och hyresgäster. Minskad osäkerhet underlättar för båda parter att planera för framtiden vilket skapar en stabilare och välfungerande kommersiell fastighetsmarknad i Stockholm.

 

Exempel på hyreskontrakt

Man kan exemplifiera vilka kontraktspunkter som är en relevant stomme i ett hyresavtal som nedan.

 

Introduktion till restauranghyreskontrakt

En översikt av vilka rättigheter och skyldigheter som både hyresvärden och hyresgästen har.

 

Förberedelse av hyreskontrakt

En guide om hur man förbereder och strukturerar ett restauranghyreskontrakt. Det kan inkludera vilka punkter och villkor som bör ingå för att skydda både hyresvärden och hyresgästen.

 

Hyresvillkor

En genomgång av vanliga hyresvillkor och rekommendationer för att fastställa hyran, hyresperioden, hyresökningar, depositioner och andra avgifter.

 

Ansvar och underhåll

Information om vem som ansvarar för underhåll och reparationer av olika delar av lokalen, inklusive VVS-system, elektriska installationer och eventuella gemensamma områden.

 

Ändringar och ombyggnad

Råd om vad som gäller för ändringar och ombyggnad av restauranglokalen, inklusive tillstånd och tillståndskrav från myndigheter.

 

Uppsägning och tvistlösning

Information om hur man säger upp ett hyreskontrakt och de olika processerna och rättigheterna för både hyresvärden och hyresgästen vid tvister.

 

Specifika branschfrågor

Råd och riktlinjer som är unika för restaurangverksamhet, till exempel regler om alkoholförsäljning, miljökrav och livsmedelssäkerhet.

 

Organisationen Fastighetsägarna har tagit fram en handledning till ett hyreskontrakt för restaurangbranschen.

21 May 2023