Arbetsmiljölagen – om en sund och säker arbetsmiljö

Syftet med arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen bygger på grundsynen att arbete i möjligaste mån ska vara riskfritt i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetet ska även ge möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling. Arbetsförhållandena ska vara så utformade att den enskilde ska uppleva sitt arbete som en meningsfull och berikande del av tillvaron. Arbetstagarna ska ha möjlighet att påverka de egna arbetsförhållandena och ha rätt att delta i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. Syftet med arbetsmiljölagen är alltså att trygga en god och säker arbetsmiljö.

Vem gäller arbetsmiljölagen för?

Lagen gäller för all verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Den gäller för tillverkningsindustrin likaväl som för transporter, jordbruk och skogsbruk, hotell och restauranger, försäkringsbolag, kontor, statliga och kommunala förvaltningar, forskningsinstitutioner, politiska organisationer, m.fl. Lagens allmänna skyddsföreskrifter och bestämmelser om tillsyn, ansvar och påföljder gäller också elever, studerande på högskolor och universitet, värnpliktiga och intagna på institutioner inom sjuk-, social- och kriminalvården. Elever och studerande på högskolor och universitet har rätt att medverka i arbetsmiljöarbetet genom egna representanter, elevskyddsombud och studerandeskyddsombud.

En sund och säker arbetsmiljö

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas på så sätt att arbetstagaren inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar som kan medföra ohälsa och olycksfall. Arbetet ska alltså anpassas efter arbetstagarens förutsättning. Det ska eftersträvas att arbetet ska ge variation, social kontakt, möjlighet till samarbete med arbetskamrater och överblick över sammanhang och resultat. Arbetsförhållandena ska ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön inom sin egen verksamhet. För att arbetsmiljölagen inte bara ska tjäna som en pappersprodukt måste arbetsgivaren se till att arbetsmiljöarbetet verkligen kommer till stånd. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller de krav som ställs upp i arbetsmiljölagen. Tillsammans med skyddsombud ska arbetsgivaren upprätta långsiktiga handlingsprogram. I det löpande arbetsmiljöarbetet ska tyngdpunkten ligga på att skapa bra rutiner med regelbundna undersökningar och bedömningar av risker i verksamheten, beslutsfattande, genomförande och efterkontroller. I arbetet med att skapa en god arbetsmiljö ingår också åtgärder för att förhindra mobbning och vantrivsel på arbetsplatsen, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Den offentliga tillsynen

Arbetsmiljöverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för arbetsmiljöfrågor. Till verkets uppgifter hör att utfärda föreskrifter och allmänna råd om lagens tillämpning. Vid sidan av föreskrifter kan Arbetsmiljöverket utfärda rekommendationer, råd och upplysningar för vägledning för det praktiska arbetet med arbetsmiljölagen. Verket kan använda föreläggande eller förbud med eller utan vite som påtryckningsmedel för att förmå skyddsansvarig att efterfölja arbetsmiljölagstiftningen.

Arbetsmiljöverkets organisations består av 5 avdelningar: Inspektion, Juridik, Regler, Administration och analys samt Kommunikation. Inspektionsverksamheten är indelad i 5 regioner. Varje regions huvudsakliga uppgift är att svara för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftningen inom sitt geografiska område. Tillsynen sker normalt genom att personal från regionen gör besök (inspektioner) på arbetsställena. Andra viktiga uppgifter förutom inspektioner är olycksfallsutredningar, yrkeshygieniska mätningar, beslut om föreläggande eller förbud, utdömande av vite, åtalsprövning, m.m.

28 Jun 2023